Είμαι ήδη χρήστης

Αποστολή Σε
Χρήση της διεύθυνσης χρέωσης και για την αποστολή
Προσθήκη/Επεξεργασία διεύθυνσης αποστολής
Όνομα SKU Τιμή Ποσότητα / Ενημέρωση ΦΠΑ: Έκπτωση: Σύνολο
 
Αποτέλεσμα τιμών προϊόντος
 
Δεν επιλέχθηκε τρόπος αποστολής
Παρακαλώ επιλέξτε μία μέθοδο αποστολής

 
 
Σύνολο:
0,00 €
0,00 €
Σημειώσεις και ειδικές ζητήσεις
Οροι χρήσης

Οροι χρήσης

Η εταιρεία «Α.ΠΕΤΡΙΔΗΣ-Θ.ΘΕΟΣ Ο.Ε.», με διακριτικό τίτλο «LINEA-LIGHTING», ηοποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Αγριανών 13 Κ.Τούμπα, ΑΦΜ: 092347720, ΔΟΥ: ΣΤ΄ Θεσσαλονίκης,τηλέφωνο 2310-915660, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου linea-lighting@linea-lighting.grείναι η δημιουργός και ιδιοκτήτρια του παρόντος δικτυακού τόπου www.linea-lighting.grκαι προσφέρει μέσω αυτού ενημέρωση για τα προϊόντα της αλλά και την δυνατότητα αγοράς τους με τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης του καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη των σελίδων του www.linea-lighting.grμόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Χρησιμοποιώντας τον δικτυακό τόπο www.linea-lighting.gr,τις σελίδες και τις υπηρεσίες του τεκμαίρεται αμάχητα ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι εκτιθέμενους όρους και τις συνθήκες χρήσης. Αυτούς τους όρους η ιδιοκτήτρια εταιρεία «Α.ΠΕΤΡΙΔΗΣ-Θ.ΘΕΟΣ Ο.Ε.», διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, τροποποιήσει, αφαιρέσει ή προσθέσει μέρος τους οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά τους όρους αυτούς για πιθανές αλλαγές. Η συνέχιση από εσάς της χρήσεως του δικτυακού τόπου www.linea-lighting.gr,των σελίδων και των υπηρεσιών του, μολονότι επήλθε αλλαγή των όρων χρήσης συνεπάγεται και την αποδοχή από μέρους σας και αυτών των νέων όρων.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Η περιήγηση στις σελίδες του www.linea-lighting.grδεν απαιτεί εγγραφή. Ωστόσο το www.linea-lighting.grπαρέχει σε χρήστες, κατόπιν επιλογής τους από την ιδιοκτήτρια, (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) τη δυνατότητα να εγγραφούν ως μέλη, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Η ιδιότητα του μέλους ενδέχεται να ορισθεί, κατά την απόλυτη κρίση της ιδιοκτήτριας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση κάποιων δυνατοτήτων του www.linea-lighting.gr.Εν όψει των ανωτέρω οεπισκέπτηςσυμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενά του και β) να διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Οι πληροφορίες αυτές είναι απόρρητες και σε καμία περίπτωση δεν δίνονται σε τρίτους. Η ιδιοκτήτρια αυτής της σελίδας ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών σε περίπτωση (ψηφιακής) διάρρηξης της σελίδας ή της βάσης δεδομένων αυτής. Μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ο επιλεγμένος χρήστης θα φέρει την ιδιότητα του μέλους και θα έχει πρόσβαση στις συνδεδεμένες με αυτή την ιδιότητα δυνατότητες

Τα μέλη/χρήστες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη/χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τους υπεύθυνους του www.linea-lighting.gr,για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη/χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (logout). Το www.linea-lighting.grδεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία ή αμέλεια των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η ως άνω υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων συνιστά δήλωση βούλησης σύναψης συμβάσεως πωλήσεως όπως αυτή ρυθμίζεται από την σχετική νομοθεσία και όχι απλή εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Με την υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων, ο πελάτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι εφ' όσον όλα ή μέρος των προϊόντων που παρήγγειλε είναι διαθέσιμα και εφ' όσον, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ιδιοκτήτριας, κριθεί κατάλληλος και φερέγγυος για σύναψη συμβάσεως πωλήσεως, τότε και με την ρητή προϋπόθεση της προηγούμενης εξόφλησης των παραγγελθέντων προϊόντων, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση όλα ή μέρος των προϊόντων που παρήγγειλε θα του αποσταλούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος συνοδευόμενα από τα σχετικά παραστατικά.Τα παραστατικά αγορών δύνανται κατά την κρίση της εταιρείας «Α.ΠΕΤΡΙΔΗΣ-Θ.ΘΕΟΣ Ο.Ε.»να εκδίδονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και θα αποστέλλονται, μετά την παραγγελία, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα μας έχει γνωστοποιήσει ο πελάτης. Επιπλέον κόστος που πιθανώς προκύπτει από λανθασμένα στοιχεία επιβαρύνουν τον πελάτη. Με την αποστολή της παραγγελίας σας, εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών και νομικά ικανοί να προβείτε σε δεσμευτικές πράξεις.

Μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος αγοράς των προϊόντων καθώς και των λοιπών εξόδων η ιδιοκτήτρια δεν αποστέλλει αυτά και διατηρεί την κυριότητα των προϊόντων, ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση.

Απαγορεύεται ρητά η υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων από μέλος/χρήστη κάνοντας χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, του ονόματος χρήσης και γενικότερα του λογαριασμού (user account) άλλου μέλους /χρήστη ακόμη και αν το άλλο μέλος/χρήστης του οποίου έγινε χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, του ονόματος χρήσης και γενικότερα του λογαριασμού του (user account), έδωσε την ρητή του συγκατάθεση κατόπιν ή και πριν την χρήση.

Η ιδιοκτήτρια και το www.linea-lighting.grουδεμία υποχρέωση ή ευθύνη φέρουν για την διαθεσιμότητα ή μη προϊόντων τα οποία εμφανίζονται στις σχετικές σελίδες του www.linea-lighting.gr, ως διαθέσιμα προς υποβολή παραγγελίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω των πιστωτικών καρτών Visa, MasterCard,AmericanExpress.Προκειμένου να ολοκληρωθεί κάθε συναλλαγή με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για κάθε πελάτη, τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών κρυπτογραφούνται. Η εξουσιοδότηση για την πληρωμή γίνεται την στιγμή της παραγγελίας και η χρέωση της πιστωτικής κάρτας.

Επιπρόσθετα και για λόγους ασφάλειας, η ιδιοκτήτρια ενημερώνει με το παρόν ότι οι πληρωμές δεν γίνονται μέσω του www.linea-lighting.gr, αλλά μέσω του site της Τράπεζας ALPHABANK.

Οι εκδότες των εκάστοτε πιστωτικών καρτών προβαίνουν στους σχετικούς ελέγχους ισχύος και παρέχουν τις αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις. Ως εκ τούτου η ιδιοκτητρια δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν αδυναμία παράδοσης, καθυστέρηση ή/και μη σύναψη σύμβασης πώλησης σε περίπτωση που εκδότης πιστωτικής κάρτας δεν μπορεί να εξουσιοδοτήσει την πληρωμή προς την ιδιοκτήτρια.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

1. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Ο πελάτης έχει κατά νόμο το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών λαμβάνοντας πλήρη επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε, υπό την προϋπόθεση ότι επέστρεψε το προϊόν ή τα προϊόντα στην αρχική του(ς) εργοστασιακή κατάσταση με πλήρη την αρχική τους συσκευασία συμπεριλαμβανομένων όλων των οδηγιών χρήσεων/ εγγράφων που τα ακολουθούν. Ο πελάτης δεν έχει το ανωτέρω δικαίωμα προκειμένου:

Α. περί προϊόντων που έχουν παραχθεί ή προσαρμοστεί σε ιδιαίτερες ανάγκες ή/και απαιτήσεις του πελάτη, πχ προσωποποιημένα προϊόντα

Β. περί προϊόντων που λόγοι υγιεινής δεν επιτρέπουν την επιστροφή τους.

Για να ασκήσει ο πελάτης το δικαίωμα της υπαναχώρησης πρέπει να ειδοποιήσετε σχετικά την ιδιοκτήτρια μέσω e-mail ή επιστολής, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Κατόπιν μπορεί να επιστρέψει το προϊόν επιβαρυνόμενος το κόστος επιστροφής και φέροντας τον κίνδυνο μέχρι την παραλαβή του από την ιδιοκτήτρια. Σε περίπτωση που προϊόν το οποίο επιστράφηκε δεν πληροί στο ακέραιο τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα επιστρέφεται στον πελάτη με χρέωση του ιδίου για το κόστος μεταφοράς.

 

2. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

Προκειμένου περί προϊόντων που κατά την παράδοσή τους παρουσιάζουν πραγματικά ελαττώματα ή δεν φέρουν τις συμφωνημένες ιδιότητες, ο πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, τηλεφωνικά στον τηλεφωνικό αριθμό 2310-915660 ή 23920-23186 και στο e-mail linea-lighting@linea-lighting.grμεταφέροντας όσο το δυνατόν λεπτομερέστερα τις παρατηρήσεις του.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, αυτά θα εξετάζονται και ακολούθως η ιδιοκτήτρια θα ειδοποιεί τον πελάτη το δυνατόν συντομότερα και με κάθε πρόσφορο μέσο, σχετικά για τυχόν επισκευή, αντικατάσταση, ή επιστροφή χρημάτων. Μετά την σχετική ειδοποίηση του πελάτη, η διαδικασία επισκευής, αντικατάστασης ή επιστροφής χρημάτων θα λαμβάνει χώρα σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα επιτρέπουν οι περιστάσεις αλλά πάντως κατά ανώτατο όριο εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης του πελάτη από την ιδιοκτήτρια.

Τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο (ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ) δεν έχουν καμία εφαρμογή στις περιπτώσεις οι οποίες περιγράφονται στην παράγραφο ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η ιδιοκτήτρια, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και τους όρους του παρόντος, χορηγεί προς τον επισκέπτη/χρήστη-μέλος ένα προσωπικό, αμεταβίβαστο μη αποκλειστικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας www.linea-lighting.grκαι των περιεχόμενων αυτής. Η ανωτέρω άδεια δεν συνιστά μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και ως εκ τούτου ο επισκέπτης/χρήστης-μέλος αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι υπόκειται στους κάτωθι περιορισμούς:

Α. Υποχρεούται να διατηρεί σε κάθε περίπτωση αναπαραγωγής της ιστοσελίδας και των στοιχείων της (γραφικά, κείμενα, κλπ) όλες τις αναφορές που σχετίζονται με κάθε είδους πνευματικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα

Β. Υποχρεούται να απέχει από κάθε είδους ενέργεια τροποποίησης, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, της ιστοσελίδας και των στοιχείων της

Γ. Υποχρεούται να απέχει από κάθε είδους ενέργεια αναπαραγωγής, δημόσιας παρουσίασης, διανομής και εν γένει χρήσης της ιστοσελίδας και των στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, παρά μόνο μετά την έγγραφη άδεια της ιδιοκτήτριας.

Περαιτέρω οι επισκέπτες αλλά και οι χρήστες/μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του www.linea-lighting.gr για:


• Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.


• Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.


• Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των σελίδων και των υπηρεσιών του www.linea-lighting.gr


• Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.


• Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).


• Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.


• Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.


• Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του www.linea-lighting.gr


Οι επισκέπτες και οι χρήστες/μέλη του www.linea-lighting.gr κατανοούν και αποδέχονται ότι τοwww.linea-lighting.gr κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου που τυχόν αναρτάται σε αυτό, και ότι το www.linea-lighting.grκαι οι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των σελίδων και των υπηρεσιών του www.linea-lighting.gr.Επίσης, το www.linea-lighting.gr και οι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Οι επισκέπτες και οι χρήστες/μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν και να είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Οι επισκέπτες και οι χρήστες/μέλη κατανοούν και αποδέχονται τη διεθνή φύση του διαδικτύου (Ιnternet) και δεσμεύονται να σέβονται και να τηρούν πιστά τους τ&